♂ Gniłun (Helophilus trivittatus) (4 photos)
§ Mierzwica osowata (Spilomyia diophthalma) (1 photo)
Gniłun (Helophilus pendulus) (4 photos)
♂ Gniłun (Helophilus hybridus) (3 photos)
♂ Trzmielówka (Volucella inanis) (3 photos)
⚥ *** (Eristalis nemorum) (8 photos)
*** (Eristalis sp.) arbustorum ? (2 photos)
♀ Prężec (Chrysotoxum cautum) (1 photo)
♀ Kwiatówka zmierzchnicowata (Myathropa florea) (2 photos)
♀ Bzyg nadobny (Eupeodes corollae) (2 photos)
♂ *** (Xanthogramma pedissequum) (5 photos)
♀ Bzyg pospolity (Syrphus ribesii) (3 photos)
larwa Bzyg prążkowany (larva Episyrphus balteatus) (1 photo)
♂ Bzyg brzęk (Scaeva pyrastri) (4 photos)
♀ Bzyg prążkowany (Episyrphus balteatus) (8 photos)
♀ Gnojka wytrwała (Eristalis tenax) (8 photos)
*** (Eristalinus sepulchralis) (1 photo)
♂ Kuliboda (Sphaerophoria scripta) (10 photos)
§ Mierzwica (Spilomyia manicata) (1 photo)
♂ *** (Syrphus sp.) ribesii? (4 photos)
Trzmielówka łąkowa (Volucella bombylans) (1 photo)
*** (Syrphus sp.) (1 photo)
*** (Chrysotoxum sp.) (1 photo)
Bzygówka wiosenna (Meliscaeva cinctella) (1 photo)
*** (***) (1 photo)
*** (***) (2 photos)
larwa (larva Epistrophe eligans) (1 photo)
📷 ♀ Piszczeń (Syritta pipiens) (4 photos)
♀ Prężec jasnonogi (Chrysotoxum festivum) (2 photos)