*** (Metalimnobia quadrimaculata) (10 photos)
♀ *** (Molophilus sp.) flavus? (3 photos)
♂ *** (Limonia phragmitidis) (13 photos)
♀ *** (Achyrolimonia neonebulosa) (2 photos)
♀ *** (Rhipidia uniseriata) (7 photos)
*** (Limnophila schranki) (2 photos)
*** (Dicranomyia sp.) (3 photos)
♀ *** (Metalimnobia quadrinotata) (5 photos)
♂ Sygaczówka plamista (Limonia nubeculosa) (16 photos)
♀ *** (Atypophthalmus inustus) (4 photos)
♀ prawdopodobnie probably (Dicranomyia chorea) (2 photos)
♂ *** (Limonia hercegovinae) (21 photos)
📷 ♀ *** (Limnophila pictipennis) (5 photos)
⚤ *** (Dicranomyia modesta) (16 photos)
♀ *** (Dicranomyia frontalis) (9 photos)