📷 *** (Metalimnobia quadrimaculata) (8 photos)
📷 ♀ *** (Molophilus sp.) flavus? (3 photos)
📷 ♂ *** (Limonia phragmitidis) (13 photos)
📷 ♀ prawdopodobnie probably (Dicranomyia chorea) (2 photos)
📷 ♀ *** (Rhipidia uniseriata) (7 photos)
*** (Limnophila schranki) (2 photos)
📷 *** (Dicranomyia sp.) (3 photos)