*** (Metalimnobia quadrimaculata) (8 photos)
♀ *** (Molophilus sp.) flavus? (3 photos)
♂ *** (Limonia phragmitidis) (13 photos)
♀ prawdopodobnie probably (Dicranomyia chorea) (2 photos)
♀ *** (Rhipidia uniseriata) (7 photos)
*** (Limnophila schranki) (2 photos)
*** (Dicranomyia sp.) (3 photos)